Legend
  Shopping Mall
  Restaurant
  Cinema
  Bank or Post office
  Drugstore or ospital
  others
 
Dashang Group
Xiaodong Road
Wal-mart Supercenter
Dongbeida Drugstore
Suning Appliance Chains
Dongshuncheng St.
Dongshuncheng St.
Lining Sports Fashion
Dafuni Shoes Shop
Langsha Stocks
Dajingjiu Snack
Shenyang Commercial City
Nike Sports
Giordano Fashion
Laobian Dumpling Restaurant
Anta Sports
Zhongjie Road
Eletel hotel
Converse Sports Fashion
Dataibei Shoes
Jeanwest Fashion
Yundongyuan Sports
0101 Fashion
Tissot Watch
Rose Hotel
Pizza Hut
Chaoyang St.
Chaoyang St.
Tianlaicun Audio&Video Shop
Daoxiangcun Food Shop
Beijing Tongrentang Drugstore
Postal Office
Dafuni Shoes
KFC
Dafuni Shoes
Yashinoya Japanese Restaurant
Haosha Gymnasium
Waston Supper Market
Pengdao Sports
Dafuhao Shoes
KAPPA Shoes
Huihualou Jewelry Shop
Chaoliutiandi Fashion
Mr.He Spectacles
Zhonghefu Tea Shop
Shenyang Spring Fashion
Metersbrown Fashion
Terbu Sports
Bannilu Fashion
Famous Watch City
361 Sports
Jinshengdi Sports
Anta Sports
Nike Fashion
Zhongjie Road
Yichun Fashion
Dixintong Communication Market
Mcdonald's
Ayilian Fashion
Meimei Fashion
Guanglu Cinema
Aoxin Dental
Yichun Fashion
100% Feel Fashion
Terbu Sports
Asersi Fashion
Xiaomoyu Fashion
Damingfu Optical
Dafuni Shoes
Zhongjie Icecream City
Dataiebei Shoes
Taste leather
Ouya Optial
Plover Fashion
No.2 Department Store
Hengdeli Optical
Yaxiya Optical
New & Special Medicine
Kama Fashion
Diborgo fashion
Stone decorations
Anta Sports
Reebok Sports
Dongbeida Drugstore
Semir Fashion
Baoxiniao Fashion
Zhengshang Snack
Robin Fashion
KFC
Tianyitang Drugstore
Converse Sports Fashion
Mcdonald's
Culture Building
Mobile Future City
European Leisure
Holyland Cake
Happy Family Shopping Mall
Zhengyang St.
Zhengyang St.
Huihualou Jewelry Shop
Communication Bank
Hongri Audio/Video Shop
GuangAi Jewelry Shop
Happy Babby Photo Salon
Jiangpin Fashion
Dongxiang Jeweller
Zhongjie Road
Liulaogen Local Opera
Youger Fashion
Gome Appliance
China Merchants Bank
Meishida Spectacles
Nuba Restaurant
Liliangui Bacon Pancake Restaurant
Xinhua Bookstore
Daning Gymnasium
Dajiangnanbei Musical Instrument Store
Basa Photo Salon
Dalong Jewelry Shop
Dragon Photo Salon
Cuihua Jewelry Shop
Golden Lady Photo Salon
Paris Photo Salon
Dafu Jewelry Shop
Fashion&Classic Phonto Salon
Jiaohao Shopping Mall  Copyright(c) 2008 ROSE HOTEL. All rights reserved.
  Adds201 Zhongjie Rd. Shenhe Dist. Shenyang,P.R.China
  Tel8624-24898188    Fax8624-24898060
  Email:net@rosehotel.com.cn
  MSNnet@rosehotel.com.cn    QQ:917685382